Termeni și condiții de utilizare

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui webite sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Vila Ajari sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal în contextul interacționării cu acest website, vă rugam să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului și al aplicației de mobile, disponibile pe website: www.vilaajari.ro.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părășiți acest website.Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor afișate pe website-ul www.vilaajari.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul www.vilaajari.ro este administrat de AJARI SRL. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/143/2010, având CUI RO26544995, cu sediul în Deva, respectiv cu sediul pentru comunicarea corespondenței în Deva

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. AJARI SRL. nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care vă accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează că și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului www.vilaajari.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua AJARI SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua AJARI SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea AJARI SRL;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua AJARI SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

AJARI SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. AJARI SRL nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. AJARI SRL poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda de pe www.vilaajari.ro, trebuie să contactați telefonic echipa Casa Rustica. De asemenea, pentru a beneficia de produsele de pe website este necesară o comandă minima în valoare de 30 lei.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitării, temeiul legal al acestora precum și necesitatea consimțământului dumneavostra, vă rugam să consultați Politica de Confidențialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului și al aplicației de mobile, disponibile pe website: www.vilaajari.ro

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată.

Prețurile se negociază în funcție de durata șederii și de numărul de camere ocupate.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de AJARI SRL sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisa a AJARI SRL. Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea AJARI SRL sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei AJARI SRL, aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de AJARI SRL și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de AJARI SRL prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. AJARI SRL își rezervă dreptul de a împiedică prin orice mijloace și de a desolicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita AJARI SRL sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: contact@vilaajari.ro

Politica de confidențialitate

Aspectele mentionale mai jos se vor completa și se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermeniul website-ului și al aplicației de mobile, disponibile pe website, precum și ale Politicii de Confidențialitate, dispobinile pe website: www.vilaajari.ro.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu carcater personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”), AJARI SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. AJARI SRL, prin intermediul website-ului www.vilaajari.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la contact@vilaajari.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență Deva, Bulevardul 22 Decembrie . AJARI SRL se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

AJARI SRL nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

AJARI SRL nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele

AJARI SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

AJARI SRL nu vă fi răspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă AJARI SRL a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor wesite-ului;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență Deva, Bulevardul 22 Decembrie, sau la adresa de e-mail contact@vilaajari.ro.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. AJARI SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și AJARI SRL. În cazul unor eventuale conflicte între AJARI SRL și clienții săi, se vă încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu vă fi posibilă, conflictul vă fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus vă fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu vă afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea produselor disponibile pe website-ul www.vilaajari.ro.